ਉਤਮ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

Sunday, January 8, 2012

ਨਾਟਕ "ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਬਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼'


No comments:

Post a Comment